foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej za rok szkolny 2015/2016

 

         Szkolny Klub Wolontariatu wspomaga wychowanie młodzieży gimnazjalnej. Kładziemy nacisk na walor wychowawczy. Praca w Klubie opiera się na wartościach uniwersalnych, wymaga systematyczności i odpowiedzialności. Głównym celem działań Klubu w bieżącym roku szkolnym było rozwijanie samodzielności, współpracy i wrażliwości młodzieży oraz popularyzowanie idei wolontariatu akcyjnego w środowisku szkolnym i lokalnym. Cele założone na ten rok w większości zostały zrealizowane dzięki współpracy z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach, Caritas, Ośrodkiem Zdrowia i lokalnymi sklepami.

W roku szkolnym 2015/2016 do Szkolnego Klubu Wolontariatu należało 30 uczniów z klas
I - III gimnazjum. Wolontariusze wspierali działania szkoły i Lokalnego Centrum Wolontariatu
w Gorlicach. Realizowali wiele własnych pomysłów, np. opracowali materiał do wydanego z okazji 5-lecia działania klubu kalendarza na rok 2016, przygotowali zajęcia dla uczniów z klas I a i b Szkoły Podstawowej, systematycznie realizowali kolejne akcje pisania listów do chorych dzieci oraz zbiórki i segregowania zakrętek dla Dominika. Praca wolontariuszy jest widoczna w szkole
i poza nią. Podczas akcji, Klub wspierała cała społeczność szkolna i lokalna. Bardzo dobry był poziom współpracy z rodzicami uczniów.

Opiekunowie Klubu systematycznie organizowali i koordynowali akcje charytatywne, społeczne mające na celu popularyzowanie idei pomagania. Dbali o rozwój wolontariuszy, organizując szkolenia z zakresu wolontariatu, spotkania integracyjne.

Prowadzone działania:

IX.2015r. – I.2016r.

 • Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla chętnych uczniów, adeptów do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uczniów (zgody, umowy).
 • Udział wolontariuszy w XIII Ogólnopolskim Jubileuszowym Spotkaniu Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla nowych wolontariuszy (tematyka: na czym polega praca
  w wolontariacie, kim jest wolontariusz, czym się zajmuje, gdzie działa).
 • Diagnozowanie zainteresowań, słabych stron wolontariuszy. Przydział zadań wolontariuszom, zgodnie z ich możliwościami i aspiracjami.
 • Przeprowadzenie wyborów do Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Rozpoczęcie akcji: ,,Zbieramy zakrętki dla Dominika Stochaj” (organizowanie całorocznej akcji: punktów zbiórek zakrętek, przygotowanie plakatów informacyjnych, odbiór i segregowanie zakrętek przynoszonych do szkoły, systematyczne przekazywanie zakrętek dziadkom chłopca
  we IX, X, XI, XII).
 • Przeprowadzanie cyklicznych akcji sprzątania Cmentarza Wojskowego w Ropicy Polskiej. Wyjście grupy wolontariuszy wraz z opiekunem (w X, XII).
 • Udział dzieci ze szkoły podstawowej i wolontariuszy w finale akcji ,,Zostań Świętym Mikołajem” w Stróżach.
 • Udział wolontariuszy w Senioriadzie. Integracja z osobami w starszym wieku.
 • Udział wolontariuszy w Gali Wolontariatu w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach.
 • Przygotowanie upominków dla Dominika, jego brata i rodziców.
 • Przygotowanie i promocja kalendarza na rok 2016 z okazji 5-lecia działania Klubu.
 • Przeprowadzenie zbiórki zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci w ramach akcji ,,Zostań Świętym Mikołajem” w Stróżach. Wyjazd Wolontariuszy w roli opiekunów dzieci młodszych
  do Stróż.
 • Przeprowadzenie zbiórek żywności i środków czystości w sklepie Arka w Ropicy Polskiej
  w ramach akcji „Serce – Sercu” oraz „Świąteczna Paczka”, przygotowanie i przekazanie
  5 paczek rodzinom potrzebującym pomocy.
 • 6 wolontariuszy prowadzi pracę w ramach stałego wolontariatu, pomagając: w świetlicy szkolnej i w nauce młodszym koleżankom i kolegom.
 • Przygotowanie sprawozdań, kroniki Klubu, gazetek tematycznych, informacji na stronę www szkoły.

I.2016r. - VI.2016r.

 • Udział w spotkaniu integracyjnym z wolontariuszami z innych klubów organizowanym przez Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół w Szymbarku.
 • Prowadzenie akcji: ,,Zbieramy zakrętki dla Dominika Stochaj” (odbiór i segregowanie zakrętek przynoszonych do szkoły - pod koniec każdego miesiąca, przekazywanie zakrętek dziadkom chłopca w I, III, V i VI, podsumowanie akcji – w roku szkolnym przekazano ok. 50 worków segregowanych zakrętek).
 • Przeprowadzanie akcji sprzątania Cmentarza Wojskowego w Ropicy Polskiej. Wyjście grupy wolontariuszy wraz z opiekunem (w III i V).
 • Skarbonki Wielkopostne na rzecz Caritas w Rzeszowie – zbiórka pieniężna, zliczanie monet.
 • Systematyczny udział w akcji społecznej „Marzycielska Poczta” - przygotowanie kartek dla chorych dzieci: Krzysia, Karoliny, Moniki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Dziecka, ich urodzin.
 • Przygotowywanie żonkili przez wolontariuszy i uczniów (w ramach zajęć świetlicowych).
 • Dzień Osób Niepełnosprawnych – wprowadzenie w tematykę pomagania innym uczniów
  z kl. I a, b. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia i wspólnie z uczniami klas I przygotowali plakat zachęcający do wzięcia udziału w Marszu Żonkilowym.
 • Udział Wolontariuszy i chętnych uczniów w V Gorlickim Marszu Żonkilowym i VII Gorlickim Dniu Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie kwesty na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej
  w Gorlicach.
 • Pomoc Wolontariuszy w przygotowaniach lub przebiegu akcji, uroczystości szkolnych:
  „Uczymy ratować”, „Ekumenicznej Olimpiadzie Sportowej”, „I Mistrzostwach Małego Mistrza”, II Gali Edukacji, III Rajdu Szkolnego do Wapiennego, Festynu Rodzinnego.
 • 6 wolontariuszy kontynuowało pracę w ramach stałego wolontariatu, pomagając: w świetlicy szkolnej i w nauce młodszym koleżankom i kolegom.
 • Pożegnanie wolontariuszy z kl. III gimnazjum, przygotowanie i wręczenie upominków.
 • Systematyczne przygotowanie sprawozdań, uzupełnienie kroniki Klubu, gazetek tematycznych.

 

Spostrzeżenia, wnioski do dalszej pracy:

 • dalej systematycznie kontynuować działania w ramach wolontariatu, opierając
  się na wartościach uniwersalnych, promować ideę pomagania w środowisku szkolnym
       i lokalnym;
 • wzmacniać właściwe zachowania uczniów, równocześnie rozwijając ich zainteresowania
  i zdolności, dając możliwości sprawdzenia się w różnych formach pomagania;
 • we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami uczniów aktywizować
   dzieci i młodzież do udziału w wolontariacie stałym i akcyjnym;
 • zorganizować grupę wolontariuszy spośród chętnych uczniów ze szkoły podstawowej;
 • współpracować z instytucjami wspierającymi wolontariat (LCW w Gorlicach);
 • w dalszym ciągu brać udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach dla koordynatorów,
  doskonaleniu w zakresie pracy z młodzieżą.                             

 

 

Opracowanie:

Renata Biernacka, Dominika Wiatr - opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Copyright 2023  Studio Gabrielle