foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

a)są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;

b)ukończą szkołę ponadgimnazjalną i zdadzą egzamin maturalny w 2020 r.;

c)mieszkają na  terenach  wiejskich  lub miastach do  20  tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d)osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu;

e)pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

f)posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji PSP.

O stypendia w XIX edycji PSP nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XIX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf 

 

 

 

Copyright 2022  Studio Gabrielle